Plannen rond het Oosterhamriktracé in een beslissende fase?

In 2018 kwam de gemeente met een verkeersplan dat, als het werd uitgevoerd, ingrijpende gevolgen zou hebben voor de Oosterparkwijk. In dit voorstel werd de busbaan langs de Oosterhamrikkade omgevormd tot een weg voor auto’s. En de bussen van het centrum richting Kardinge en vice versa zouden in het vervolg via de Thomassen à Thuessinkstraat, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat rijden. In het ontwerp was in het verlengde van de Vinkenstraat een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal gepland. 

De plannen hebben destijds heel wat commotie veroorzaakt, zo hevig dat ze voorlopig werden opgeschort. De gemeente besloot dat er eerst een mobiliteitsplan voor de gehele stad moest komen, waarvan het Oosterhamriktracé mogelijk onderdeel zou uitmaken. Ondertussen zijn we een paar jaar verder. En de ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. Zo hebben leden van bewonersorganisaties van de Oosterparkwijk, de Professoren-buurt en van de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal de koppen bij elkaar gestoken. Samen met andere bewoners hebben ze een alternatief plan opgesteld, kort samengevat als ‘De groene Oosterhamrikzone’. Een paar dagen nadat de groep zijn visie aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd, spreek ik een van de initiatiefnemers, Hans ter Haar, lid van het Buurtoverleg Professorenbuurt-oost.

Hans ter Haar, lid van Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost, voor de Oliemuldersbrug.

“De gemeenteraad ging in 2018 niet zonder meer akkoord met de plannen van de gemeente. De raad stelde als voorwaarde dat er eerst naar alternatieven gekeken zou worden voor het tot een besluit kwam. Toen volgden in hetzelfde jaar de gemeenteraadsverkiezingen, met als resultaat een nieuw college en een nieuw college-akkoord. De inhoud daarvan zag er in eerste instantie veelbelovend uit. De ontsluitings-route waar wij zo op tegen waren, zou er alleen komen wanneer alternatieven niet voldeden. Dat was een duidelijk standpunt. Onze teleurstelling was dan ook groot toen de recent gepresenteerde plannen nauwelijks verschilden van de oude. De busbaan zou nog steeds een weg voor auto’s worden en de bussen van en naar de stad zouden nog altijd door de Vinkenstraat rijden. Het enige nieuwe aan het voorstel was dat auto’s op de autoroute niet harder dan 30 kilometer mochten rijden. Dit moest tot minder autoverkeer leiden. Maar ook elders in de stad zijn er 30-kilometer zones, dus dat maakt niet veel verschil. De gemeente gooit het nu wel over een andere boeg. Het nieuwe plan is, zo zegt men, in het belang van de omringende wijken en niet langer gericht op het UMCG en de stad. Er wordt momenteel veel gebouwd, met name in de Oosterparkwijk. Volgens de gemeente komen er 2000 nieuwe woningen bij. Dit zou leiden tot 6000 extra autobewegingen per dag. Daarom zou een nieuwe autoroute noodzakelijk zijn. Wij vinden dat koffiedikkijkerij. Komen er werkelijk 2000 woningen bij? Op welke momenten rijden die auto’s? In de spits? Buiten de spits? Bovendien: het tracé loopt helemaal tot aan de Kapteynlaan. Het is dus niet meer en niet minder dan een ontsluitingsroute voor de stad en het UMCG. Wij zijn er niet van overtuigd dat de autoroute nodig is en menen dat het anders kan. Daarom hebben we een alternatief plan bedacht. Dit plan is met steun van de gemeente uitgewerkt door de Student Advies Commissie (SAC), een organisatie van studenten op het gebied van ruimtelijke ordening van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze commissie wordt door docenten geadviseerd.”

Hoe ziet jullie alternatief eruit?

“Wij hebben voor een groene oplossing gekozen. De busbaan blijft busbaan. Langs de busbaan komt een fietsroute die loopt tussen de stad en Kardinge. Langs de Oosterhamrikkade krijgt hij de vorm van een fietsstraat. Parallel aan het water hebben we een zwevend looppad gedacht. Verder komt er, ergens halverwege Zaagmuldersweg en Oliemulders-weg, een bruggetje over het Oosterhamrikkanaal, bedoeld voor fietsers en voetgangers. Er is in ons ontwerp veel ruimte voor groen. Aan beide kanten van het water komen bomen. De vergroening past prima bij de huidige woonomgeving. In het plan van de gemeente worden de Oosterparkwijk en de Professorenbuurt van elkaar gescheiden. In ons plan worden ze met elkaar verbonden.”

En de Vinkenstraat?

“De Vinkenstraat blijft zoals die nu is. De gemeente wil vijf toegangsroutes van de ringweg naar de stad. Vijf wijkinstekers, zoals ze dat noemen. Wij vinden de vier die er nu al zijn – de Europaweg, het Damsterdiep, de Bedumerweg en de Sint Petersburgweg – meer dan voldoende. De vijfde via de Vinkenstraat is helemaal niet nodig. Automobilisten die de stad in willen, kunnen hun auto parkeren bij Kardinge en per fiets of met de bus verder gaan. Je moet geen wegen aanleggen wanneer dat niet nodig is. Los het op met de bestaande wegen! Bedenk wel: bij het plan van de gemeente gaat de Vinkenstraat behoorlijk op de schop. Verschillende voortuintjes worden opgeofferd. Er is nauwelijks nog ruimte voor groen. Ook de consequenties voor het Wielewaalplein zijn groot. Alle parkeerplekken verdwijnen. Dat zal Lidl niet leuk vinden. Het Japanse koffiehuisje dat binnenkort op het plein moet verrijzen, kun je dan ook wel vergeten. Ons plan is veel goedkoper, groener en minder ingrijpend voor de omgeving dan dat van de gemeente. En het is ook een stuk veiliger.”

Waarom wordt jullie plan dan niet door de gemeente omarmd?

“Dat vragen wij ons ook af. Ambtenaren van ROEZ hebben lang aan hun voorstel gewerkt. Dat willen ze, denk ik, niet zomaar opgeven. Maar, inderdaad, we hadden verwacht dat het nieuwe, groene college het anders zou aanpakken dan het oude. Philip Broeksma, de wethouder van verkeer en vervoer, zou blij met ons moeten zijn. Op 12 mei hebben we ons ontwerp in de gemeenteraad kunnen toelichten. Er was gelukkig volop interesse. De discussie loopt tot begin juni. En in het najaar neemt de raad een besluit. We vinden het erg spannend, maar hebben alle vertrouwen in een goede afloop.”

Meer informatie over de alternatieve plannen – met een kort filmpje  – is te vinden op www.groeneoosterhamrikzone.nl.

Wie tegen de collegeplannen is en voor de Groene Oosterhamrikzone, kan dit kenbaar maken met een groen/rode poster voor het raam. Deze is te verkrijgen door een email te sturen naar info@professorenbuurtoost.nl.